Melattur Bhagavata Mela [Dance Drama]

Chennai

Melattur Bhagavata Mela [Dance Drama]
  Event Category

  Show

  Organized in

  Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall

  Address

  Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall,
  No.18,20 & 22, East Mada Street,Mylapore,
  Chennai - 600004,
  Tamilnadu,
  India

  Description

  Melattur Bhagavata Mela [Dance Drama] show hosted by Kartik Fine Arts

  Event Date

  May 01, 2020-May 01, 2020

Phone 9655933321